Trang chủ Tin tức Quy định về chứng từ kế toán khi làm từ thiện

Quy định về chứng từ kế toán khi làm từ thiện

Đăng bởi My Dung

Quy định về chứng từ kế toán khi làm từ thiện – Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Theo đó, hướng dẫn chứng từ kế toán khi làm từ thiện được quy định như sau:

– Các đơn vị được tự thiết kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị, gồm:

+ Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

+ Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

+ Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

+ Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

+ Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

chứng từ kế toán khi làm từ thiện

– Đối với các khoản chi hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng nhận tài trợ (chi tiền mặt, phân phối hàng hóa, hiện vật) thì chứng từ làm căn cứ ghi chi (hoặc bảng kê đính kèm) phải có chữ ký của người nhận, xác nhận của đơn vị có trách nhiệm tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

*Đối tượng áp dụng quy định về chứng từ

Đối tượng áp dụng quy định về chứng từ nêu trên gồm:

– Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã).

– Các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện.

chứng từ kế toán khi làm từ thiện 2

*Lưu ý:

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội, từ thiện, có tổ chức kế toán riêng để hạch toán các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được tiếp tục thực hiện chế độ kế toán đang áp dụng đến hết năm tài chính 2022.

Từ năm tài chính 2023, phải chuyển sổ kế toán và thực hiện theo quy định của Thông tư 41/2022/TT-BTC.

Thông tư 41/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/9/2022.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận