Trang chủ Hướng dẫn báo cáo tài chính 05 yêu cầu đối với thông tin trên BCTC

05 yêu cầu đối với thông tin trên BCTC

Đăng bởi My Dung

05 yêu cầu đối với thông tin trên BCTC – Báo cáo tài chính (BCTC) là sản phẩm đầu ra của quy trình kế toán, là báo cáo tổng hợp phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động và tình hình lưu chuyển tiền của đơn vị kế toán. BCTC được các đối tượng có liên quan sử dụng làm căn cứ đưa ra các quyết định kinh tế. Vì thế, để đảm bảo tính hữu ích cho các thông tin trên BCTC thì các thông tin được trình bày trên BCTC phải đảm bảo một số yêu cầu nhất định.

Trong bài viết dưới đây, ĐLT Tín Tâm Việt sẽ giới thiệu đến các bạn các yêu cầu đối với thông tin trình bày trên BCTC theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.

Hệ thống BCTC theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành bao gồm các loại báo cáo sau:

– Bảng cân đối kế toán: cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán tại một thời điểm báo cáo.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: cung cấp thông tin về tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của đơn vị trong kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động thông thường và các hoạt động khác của đơn vị.

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: cung cấp thông tin về dòng tiền vào, dòng tiền ra, dòng tiền thuần từ các hoạt động thông thường, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của đơn vị kế toán.

– Thuyết minh BCTC: cung cấp các thông tin bổ sung cho 03 loại báo cáo còn lại và trình bày các thông tin bổ sung khác nhằm làm rõ hơn về các chính sách kế toán áp dụng, tình hình tài chính, tình hình hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền của đơn vị kế toán.

05 yêu cầu đối với thông tin trên BCTC

Các yêu cầu đối với thông tin kế toán được quy định trong chế độ kế toán hiện hành bao gồm các yêu cầu sau:

Yêu cầu thứ 1: Tính trung thực, hợp lý

Thông tin trình bày trên BCTC phải phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để đảm bảo sự trung thực, thông tin phải có 3 tính chất là đầy đủ, khách quan, không có sai sót.

>>> Xem thêm: Báo cáo tài chính không trung thực là gì?

Yêu cầu thứ 2: Tính thích hợp

Thông tin tài chính phải thích hợp để giúp người sử dụng BCTC dự đoán, phân tích và đưa ra các quyết định kinh tế.

Yêu cầu thứ 3: Tính đầy đủ

Thông tin tài chính phải được trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc thông tin thiếu chính xác có thể làm ảnh hưởng tới quyết định của người sử dụng thông tin tài chính của đơn vị báo cáo. Tính trọng yếu dựa vào bản chất và độ lớn, hoặc cả hai, của các khoản mục có liên quan được trình bày trên BCTC của một đơn vị cụ thể.

05 yêu cầu đối với thông tin trên BCTC 2

Yêu cầu thứ 4: Tính có thể kiểm chứng, kịp thời, dễ hiểu

Thông tin có thể kiểm chứng được có nghĩa là những người quan sát và đánh giá đủ năng lực và độc lập khác nhau có thể đạt được sự đồng thuận về thông tin được trình bày, mặc dù không phải là hoàn toàn về việc thông tin được trình bày trung thực. Tính kiểm chứng có thể được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thông tin mang tính kịp thời có nghĩa là có thông tin có sẵn cho người sử dụng ra quyết định đúng lúc. Thông tin không kịp thời thì sẽ không hữu ích đối với các đối tượng sử dụng. Tuy nhiên, một số thông tin có thể vẫn hữu ích sau khi kết thúc kỳ báo cáo, bởi vì người sử dụng cần các thông tin để xác định và đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Thông tin mang tính dễ hiểu nếu nó được phân loại, mô tả và trình bày rõ ràng sao cho những người có hiểu biết về kế toán ở mức độ trung bình là có thể đọc và hiểu được các thông tin này.

Yêu cầu thứ 5: Tính nhất quán và có thể so sánh

Việc tuân thủ tính nhất quán là để làm cho BCTC có thể so sánh được, so sánh giữa kỳ này và kỳ trước, so sánh giữa kế hoạch và thực hiện, so sánh giữa các doanh nghiệp hoạt động cùng ngành với nhau.

Tính nhất quán yêu cầu các chính sách và phương pháp kế toán doanh nghiệp đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh BCTC.

Tính nhất quán thường được thể hiện ở việc lựa chọn phương pháp đánh giá hàng tồn kho, phương pháp khấu hao tài sản cố định… cần được giữ nguyên, không thay đổi trong năm tài chính.

05 yêu cầu đối với thông tin trên BCTC 3

Thực tế hiện nay, tình trạng chênh lệch lớn giữa số liệu lợi nhuận trên BCTC tự lập và sau kiểm toán luôn nóng bỏng sau mỗi mùa kiểm toán, đó là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng lớn tới các quyết định của các nhà đầu tư, cũng như uy tín của chính doanh nghiệp.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau được doanh nghiệp giải trình liên quan đến những chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán, chẳng hạn nhầm lẫn trong việc ghi chép, hay có sự khác biệt trong quan điểm giữa doanh nghiệp với kiểm toán viên liên quan đến các ước tính kế toán như dự phòng, khấu hao, phân bổ, hàng tồn kho hay niên độ ghi nhận doanh thu, chi phí… hoặc cũng có thể bắt nguồn từ chính chủ ý của lãnh đạo doanh nghiệp.

Tuy nhiên cho dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào chăng nữa thì việc công bố các BCTC không phản ánh đúng tình hình tài chính, tình hình hoạt động, tình hình lưu chuyển tiền của đơn vị cũng là do kế toán không tuân thủ triệt để các yêu cầu đối với thông tin kế toán theo quy định pháp lý hiện hành.

Hy vọng trong thời gian tới, hành lang pháp lý về kế toán, kiểm toán tại Việt Nam sẽ được hoàn thiện hơn nữa, đồng thời có những chế tài xử phạt mang tính răn đe mạnh mẽ khi có sai sót hoặc gian lận trong BCTC được công bố, góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào tính minh bạch của doanh nghiệp và thị trường chứng khoán Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng cần nhận thức được tầm quan trọng và tuân thủ triệt để các yêu cầu đối với thông tin trình bày trên BCTC. Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài, bền vững.

Nếu thấy hay hãy cho 5 sao bạn nhé!

Để lại một bình luận